Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Statut żłobka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu zwany w dalszej części statutu „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.
 2. Miejscem prowadzenia Żłobka jest miasto Opole.
 3. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu.
 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Opola, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

§ 2 Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

 1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego  rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.
 2. Do zadań Żłobka w szczególności należy:
  1. zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa,
  2. zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami,
  3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  4. prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka
  5. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  6. zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z  wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywieniowych dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich,
  7. współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.
 3. Realizacja zadań odbywa się na podstawie rocznego planu pracy Żłobka.
 4. W czasie pobytu dziecka w Żłobku opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel, zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa.

§ 3 Warunki przyjmowania dzieci

 1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego przyjęciu dziecka.
 3. Zapisy do Żłobka prowadzi się przez cały rok, przyjęcie dzieci odbywa się w miarę posiadania wolnych miejsc.

§ 4 Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

 1. z rodzin wielodzietnych (na podstawie Karty Dużej Rodziny),
 2. z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. mające rodzeństwo w Żłobku,
 4. rodziców pracujących/uczących się w systemie dziennym,
 5. rodzica z orzeczoną niepełnosprawnością.

§ 5 Dzieci zapisywane są do grup według zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

 1. Pracą Żłobka kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację zadań Żłobka.

§ 6

 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 7

 1. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny