Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin żłobka

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Żłobek Pomnik Matki Polki jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.
 2. Podstawę prawną działania Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu określa w szczególności:
  1. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235),
  2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - tekst jednolity (Dz. U. z 1998 r. Nr 121, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
  4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
  5. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494),
  6. Statut Żłobka Pomnik Matki Polki,
 3. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu jest mowa o:
  1. Żłobku - należy przez to rozumieć Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu,
  2. Regulaminie organizacyjnym - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu,
  3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu,
  4. Pracowniku merytorycznym - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Żłobku którymi są: starsza pielęgniarka, pielęgniarki i / położne /, opiekunowie w żłobku: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo - wychowawczy,
  5. Pracowniku obsługi - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, praczka, konserwator.
§ 2
 1. Siedziba Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu znajduje się w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia 3.
 2. Obszarem działania jest Miasto Opole.

Rozdział II

ZADANIA I ZASADY KIEROWANIA ŻŁOBKIEM

§ 3

Żłobek PMP realizuje zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Zapewnia fachową pielęgnację, wynikającą z potrzeb wieku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 3. Zapewnia opiekę wychowawczo - edukacyjną poprzez wzorce osobowe, otoczenie, zabawy, zajęcia z uwagą skierowaną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.
 4. Zapewnia racjonalne żywienie - urozmaiconą dietę dla wzrostu, zdrowia dziecka oraz przyszłych nawyków żywieniowych.
 5. Zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 6. Opieka nad dzieckiem w Żłobku może być, na wniosek Rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużona za dodatkową opłatą.
 7. We wszystkich aspektach opieki nad dziećmi personel Żłobka współdziała z Rodziną dziecka.
§ 4
 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.
 2. Dyrektor jest przełożonym dla zatrudnionych w Żłobku pracowników.
 3. Dyrektor podejmuje wszelkie decyzje w sprawach osobowych w stosunku do wszystkich pracowników Żłobka.
 4. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Żłobka i przestrzeganiem przepisów prawa.
§ 5
 1. Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:
  1. zarządzanie jednostką budżetową w granicach udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola Pełnomocnictwa,
  2. określanie celów i standardów przy wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjnych we wszystkich aspektach działania żłobka, i ich egzekwowanie,
  3. dobór zespołu pracowników i wpływanie na ich potrzebę samokształcenia,
  4. wydawanie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
  5. realizowanie obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
  6. dysponowanie środkami finansowymi w celu realizacji zadań statutowych,
  7. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  8. ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka,
  9. opracowywanie rocznych planów pracy Żłobka,
  10. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, sprawami bhp i ppoż.,
  11. rozpatrywanie skarg i wniosków,
  12. wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 2. Dyrektor akceptuje i podpisuje:
  1. pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania i kontroli oraz innych organizacji i instytucji,
  2. zarządzenia oraz inne akty dotyczące wewnętrznych uregulowań w Żłobku,
  3. plany pracy i szkoleń oraz sprawozdania z ich wykonania,
  4. umowy cywilnoprawne,
  5. wyjaśnienia i odpowiedzi na skargi i wnioski oraz zapytania przedstawicieli samorządu terytorialnego w sprawach wchodzących w zakres działania Dyrektora.
§ 6

Dyrektor decyduje w sprawach;

 1. Zatrudniania, zwalniania, awansowania pracowników Żłobka.
 2. Dokonywanie okresowej oceny pracowników.
 3. Podziału premii, stosowania kar porządkowych.
 4. Występowania z wnioskami w sprawie przyznawania nagród, odznaczeń, wyróżnień.
§ 7
 1. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Starsza Pielęgniarka.
 2. Na czas nieobecności Dyrektora i Starszej Pielęgniarki upoważnia się każdorazowo osobę wykonującą obowiązki Dyrektora.
 3. Osoby pełniące zastępstwo Dyrektora składają na aprobowanych w czasie trwania zastępstwa dokumentach, podpisy pod pieczęcią "Z Upoważnienia Dyrektora Żłobka PMP w Opolu".
§ 8
 1. Starsza Pielęgniarka Żłobka podlega bezpośrednio Dyrektorowi i odpowiada za właściwą pielęgnację, profilaktykę, bezpieczeństwo dzieci i stan sanitarno - higieniczny żłobka.
 2. Do obowiązków Starszej Pielęgniarki Żłobka w szczególności należy:
  1. prowadzenie dokumentacji medycznej, współpraca z lekarzem,
  2. nadzorowanie pobierania (lub pobieranie) próbek posiłków i prawidłowego ich przechowywania,
  3. zastępowanie w razie konieczności pracowników merytorycznych w grupie, współuczestniczenie w procesie opiekuńczo - wychowawczym,
  4. układanie tygodniowego menu dla dzieci zgodnie z zasadami wprowadzania produktów do diety małego dziecka,
  5. nadzorowanie kuchni dla niemowląt,
  6. kontrolowanie przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz punktów krytycznych zdefiniowanych w Żłobku.
§ 9
 1. Intendentka podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do obowiązków Intendentki w szczególności należy:
  1. organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, czystościowe i gospodarcze,
  2. codzienne sporządzanie raportów żywnościowych,
  3. prowadzenie magazynu żywnościowego,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności tj. przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej - zasad systemu HACCP,
  5. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i dobrym stanem wyposażenia,
  6. dysponowanie zaliczką stałą na zakupy artykułów spożywczych i zakupy bieżące dla Żłobka i terminowe jej rozliczanie.

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻŁOBKA

§ 10
 1. W strukturze Żłobka PMP wyodrębnia się:
  1. Administrację,
  2. Grupy dziecięce:
   1.  Grupa I (Żabki):  dzieci - od 5 m-ca życia do 12 m-ca życia
   2. Grupa II (Motylki): dzieci - od 12 m-ca życia do 18 m-ca życia
   3.  Grupa III (Pszczółki): dzieci - od18 m-ca życia do 24 m-ca życia
   4.  Grupa IV (Biedronki): dzieci - od 24 m-ca życia do 36 m-ca życia
  3. Kuchnię,
  4. Pralnię,
  5. Pracowników obsługi.
§ 11

W celu realizacji szczególnych zadań Dyrektor może powoływać doraźne zespoły lub komisje tematyczne złożone z pracowników Żłobka.

§ 12 ADMINISTRACJA
 1. Dyrektor zarządza jednostką organizacyjną Miasta Opola, sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Żłobka i przestrzeganiem przepisów prawa.
 2. Dyrektor Żłobka zadania administracyjne realizuje przy współudziale:
  1. etatowych pracowników Żłobka oraz
  2. księgowej, kadrowej i innych pracowników administracji zatrudnionych w Żłobku Nr 4, w ramach posiadanych specjalnie w tym celu etatów.
§ 13 GRUPY DZIECIĘCE
 1. W celu realizacji zasadniczych zadań Żłobka, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, właściwego rozwoju psycho - fizycznego dzieci, Dyrektor zatrudnia w poszczególnych grupach dziecięcych, odpowiednią do liczby dzieci ilość pracowników merytorycznych.
 2. Pracownikami merytorycznymi w grupach dziecięcych są:
  1. starsza pielęgniarka, pielęgniarki i położne, opiekunowie w żłobku: nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo - wychowawczy i tak:
   1. grupa I(Żabki):
    • 1 pielęgniarka,
    • 4 opiekunów,
    • 1 woźna,
   2. grupa II (Motylki):
    • 3 opiekunów,
    • 1 pielęgniarka,
    • 1 woźna,
   3. grupa III (Pszczółki):
    • 3 opiekunów,
    • 1 pielęgniarka,
    • 1 woźna,
   4. grupa IV (Biedronki):
    • 3 opiekunów,
    • 1 położna,
    • 1 woźna,
 3. Pracownicy merytoryczni sprawują opiekę nad dziećmi, stymulują rozwój dzieci poprzez zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 4. Do zadań pracowników merytorycznych w szczególności należy: 1) przestrzeganie zasad sanitarno - epidemiologicznych przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka, 2) ochrona zdrowia i bezpieczeństwa dzieci m. in. poprzez przestrzeganie standardów (GHP), doskonalenie organizacji pracy, 3) opracowywanie m. in. na bazie wskaźników rozwojowych miesięcznych planów pracy z dziećmi tj. zabawy i zajęcia z każdej sfery rozwojowej, 4) współpraca z Rodzicami, 5) dbanie o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, estetykę pomieszczeń,
 5. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w opisach stanowisk pracy.
 6. Nadzór nad pracownikami merytorycznymi sprawuje bezpośrednio Dyrektor Żłobka.
§ 14

Woźne pełnią funkcje pomocnicze w opiece nad dziećmi oraz wykonują prace porządkowe.

§ 15 OBSŁUGA
 1. Pracownikami obsługi są: intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, woźne, praczka, konserwator.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi zawierają opisy poszczególnych stanowisk pracy.
 3. Do zadań obsługi należy w szczególności:
  1. zaopatrzenie i właściwa gospodarka środkami rzeczowymi i materiałami oraz prowadzenie magazynu Żłobka,
  2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i technologią przygotowywania żywności.
  3. zapewnienie czystości odzieży ochronnej i bielizny oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych,
  4. zapewnienie niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy,
  5. konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu,
  6. dbałość o czystość w Żłobku i wokół niego.
§ 16 PRACOWNICY ŻŁOBKA

Do podstawowych obowiązków pracowników Żłobka w szczególności należy:

 1. Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym powierzonych im obowiązków.
 2. Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego.
 3. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych.
 4. Ustawiczne samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji.
 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
 6. Efektywne wykorzystanie czasu pracy i wykonywanie zadań z należytą starannością.
 7. Przestrzeganie Regulaminu Pracy oraz przepisów bhp i ppoż.
 8. Współpraca z innymi pracownikami Żłobka w zakresie wykonywania powierzonych zadań.
 9. Realizowanie innych zadań nie wchodzących w podstawowy zakres działania, zleconych do wykonania przez Dyrektora Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu.

Rozdział III

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

§ 17
 1. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności i sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.
 2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze Uchwały Rada Miasta Opola.
 3. Rada Miasta określa również, w drodze Uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 4. Dzieci przyjmuje się do Żłobka przez cały rok gdy są wolne miejsca.
 5. Warunkiem przyjęcia jest zatrudnienie obojga rodziców oraz zamieszkanie w Opolu.
 6. O przyjęciu dziecka Dyrektor informuje rodziców telefonicznie.
 7. Informacje o przyjęciu (bądź nie) dziecka do Żłobka, Rodzice mogą uzyskać telefonicznie, e-mailem zlobekpmp@neostrada.pl lub osobiście codziennie od godz. 9.00 do 13.00.
 8. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka Rodzice zobowiązani są:
  1. podpisać umowę na świadczenie usług,
  2. przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
  3. zapoznać się z Regulaminem Żłobka,
  4. przestrzegać Regulaminu.
 9. Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe.
 10. Od trzeciego dnia nieobecności, Rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
 11. Żłobek otwarty jest w godzinach od 6.00 do 16.30. Pracę opiekuńczo - wychowawczą prowadzi w godzinach od 6.30 do 16.30.
 12. W okresie letnim w Żłobku obowiązuje miesięczna przerwa remontowa.
§ 18
 1. W wykonywaniu zadań Żłobek współpracuje z właściwymi organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi.
 2. Rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci, którym z przyczyn losowych lub trudnych warunków rodzinnych potrzebna jest doraźna lub stała pomoc, Dyrektor Żłobka udziela wskazówek w zakresie możliwości jej uzyskania.
§ 19
 1. W celu wspierania działalności statutowej Żłobka rodzice założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka PMP.
 2. Zadaniem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z Dyrektorem Żłobka w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w Żłobku.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Obowiązki i prawa pracowników Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494) oraz inne akty prawne określające obowiązki i prawa pracowników.

§ 21

Schemat Organizacyjny Żłobka PMP w Opolu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 22
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Żłobka PMP w Opolu.
 2. W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Dyrektor.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin organizacyjny Żłobka PMP w Opolu z dnia 1 sierpnia 2011 r.
 4. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w zarządzeniu go wprowadzającym.
§ 23

Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

§ 24

W Żłobku PMP obowiązują:

 1. Statut Żłobka PMP w Opolu,
 2. Regulamin Organizacyjny Żłobka PMP w Opolu,
 3. Regulamin Pracy,
 4. Regulamin Premiowania,
 5. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny