Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji

 1. „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” przyjmowana jest przez cały rok. Jednak ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia Karty w placówce.
 2. Po upływie 12 miesięcy od daty złożenia karty rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko nie otrzymało miejsca w żłobku powinni ponownie złożyć kartę zgłoszenia, jeśli nadal są zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę żłobka.
 3. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka:
  • co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola,
  • oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).
 4. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:
  • aktualnie mające rodzeństwo w placówce,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.
 5. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”, złożonej w wybranej placówce.
 6. Przyjęcie dziecka do jednego ze żłobków prowadzonych przez miasto Opole lub jednego z niepublicznych żłobków zarejestrowanych w Rejestrze żłobków prowadzonym przez Prezydenta Miasta Opola jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych żłobkach (w przyp. Oczekiwania na miejsce w innych publicznych placówkach).
 7. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.
 8. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy:
  • dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia i przechodzi do przedszkola, rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
  • dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.
 9. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji: a) ograniczonej liczby miejsc w żłobku, b) zagrożenia epidemiologicznego, c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane, d) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) - osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia powyżej 3 m-cy jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w placówce.
 11. Na karcie zgłoszeniowej rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z zasadami rekrutacji w żłobku.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny