Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane warunki ubezpieczenia.

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.
 2. Czas i zakres terytorialny ochrony: ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie, z zastrzeżeniem ograniczenia zakresu terytorialnego do RP dla ryzyk:
  • Pokąszenie, ukąszenie wymagające hospitalizacji, pogryzienie – brak wymogu hospitalizacji.
  • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW,
  • Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji związany z NNW,
  • Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu w NNW, w wyniku którego konieczny był pobyt w szpitalu.
 3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

 

WARIANTY, SKŁADKI, SUMY UBEZPIECZENIA

 

Ubezpieczenie

Wysokość składki za 1 osobę /

 suma ubezpieczenia

 STU Ergo Hestia S.A.

NNW WARIANT I

25 zł / 14 300 zł

NNW WARIANT II

35 zł / 21 100 zł

NNW WARIANT III

50 zł /  28 100 zł

NNW WARIANT I SPORT

30 zł / 14 300 zł

NNW WARIANT II SPORT

40 zł /  21 100 zł

NNW WARIANT III SPORT

55 zł / 28 100 zł

 

ZAKRES, ŚWIADCZENIA

l.p.

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny

Minimalne wymagane: % sumy ubezpieczenia / limit

Zakres ubezpieczenia

(Obejmuje: TAK/ NIE)

STU ERGO Hestia S.A.

1

Zgon ubezpieczonego w NNW

Świadczenie w wysokości 100 % SU

TAK

2

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW

1 % SU za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu

TAK

3

Oparzenia

Oparzenie – uszkodzenie skóry powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, wyładowania elektrycznego, promieniu słonecznych UV, promieniowania (RTG, UV i inne), wysokiej temperatury. Wypłata na podstawie dokumentacji medycznej lekarza prowadzącego leczenie z określeniem stopnia uszkodzenia ciała.

% SU

1

Oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała

1,5 %

2

Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała

5%

3

Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała

8%

4

Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała

25%

5

Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała

5%

6

Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała

15%

7

Oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała

25%

8

Oparzenie dróg oddecho­wych leczone w szpitalu

25%

 

TAK

4

Odmrożenia

Odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Wypłata na podstawie orzeczenia uszczerbku na zdrowiu w stosunku do odmrożenia.

TAK

5

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, w tym złamanie lub utrata zęba

0,5% SU za każdy ząb oraz limit 200 zł zwrotu kosztu odbudowy zębów na 1 ząb

TAK

6

Pokąszenia, ukąszenia wymagające hospitalizacji. Pogryzienia – brak wymogu hospitalizacji.

3% SU jednorazowa kwota.

TAK

7

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW

0,2% SU za każdy dzień pobytu. Limit 90 dni.

TAK

8

Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji  w związku z NNW

limit 25 % SU

TAK

9

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych

limit 25% SU zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych

TAK

10

Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu w NNW, w wyniku którego konieczny był pobyt w szpitalu

3% SU jednorazowa kwota

TAK

11.

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z uprawieniem sportów wyczynowych dla wariantów:  WARIANT I SPORT, WARIANT II SPORT, WARIANT III SPORT.

TAK

12.

Rozszerzenie odpowiedzialności o  NNW związane z niewyczynowym uprawianiem sportu.

TAK

13.

Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego.

TAK

14.

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej.

TAK

15.

Klauzula zwolnienia z opłaty składki - Ubezpieczyciel, poprzez przyjęcie niniejszej klauzuli zobowiązuje się do zwolnienia z opłaty minimum 10% przystępujących  do ubezpieczenia z każdej placówki. Decyzję o zwolnieniu dzieci z opłaty składki podejmuje samodzielnie placówka. Liczbę dzieci zwolnionych z opłaty zaokrągla się w górę zgodnie z zasadą (0,5 poniżej / powyżej). Dzieci zwolnione z opłaty przystępują tylko do: WARIANT I lub WARIANT I SPORT.

TAK

18.

Dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu włączenie odpowiedzialności z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którego przyczyną jest przewlekły stan chorobowy, np. padaczka.

TAK

19.

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego.  Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego oraz Ubezpieczającego i reprezentującego go brokera.

TAK

20.

Świadczenie w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu tzw. bólowe.

TAK, świadczenie przysługuje 1 x w roku w wysokości 100 zł

 
Plakat ogłoszenia (Kliknij aby pobrać)
PDFplakat Opole NNW.pdf
 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny