Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Idę do żłobka


 

 

Fundusz eu.jpeg

PDFRegulamin uczestnictwa 10.10.2017.pdf

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!”
W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ
(wersja 1 z dnia 10.10.2017 r.)
Dział I Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr RPOP.07.06.00-16-0007/16 „Rozwój Poprzez Opiekę
– idę do żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego
i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3. Projekt jest realizowany przez jednostki organizacyjne Miasta Opola w partnerstwie z trzema podmiotami
spoza sektora finansów publicznych.
4. Projekt obejmuje niżej wymienione żłobki położone na terenie miasta Opola, w tym żłobki publiczne
i niepubliczne.
Lp. Nazwa żłobka Miejsce rekrutacji i prowadzenia części projektu
A B C
1 Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu ul. Dambonia 3, 45-861 Opole
2 Żłobek Nr 2 w Opolu Plac Teatralny 3, 45-056 Opole
3 Żłobek Nr 3 w Opolu ul. Górna 50, 45-403 Opole
4 Żłobek Nr 4 w Opolu ul. Barlickiego 2, 45-083 Opole
5 Żłobek Nr 9 w Opolu ul. Skautów Opolskich 6, 45-286 Opole
6 Akademia Kinder Centrum ul. Partyzancka 7, 45-802 Opole
ul. Powstańców Śląskich 34, 45-087 Opole
7 „Kraina Marzeń” ul. Rodziewiczówny 13a, 45-348 Opole
ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
8 Niepubliczny Żłobek Niedźwiadek ul. Wapienna 10, 45-347 Opole
5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Warunki uczestnictwa w projekcie w zakresie dotyczącym instytucji opiekuna dziennego określa odrębny
regulamin.
§2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) Regulamin – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w zakresie
opieki żłobkowej.
2) Projekt – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Miasto Opole – lidera projektu i trzech
partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z projektem RPOP.07.06.00-16-0007/16 pod
tytułem „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3) Lider – Miasto Opole jako organ prowadzący żłobki, o których mowa w §1 ust 4 (Lp. 1 do 5).
4) Partner – podmiot spoza sektora finansów publicznych, prowadzący żłobek niepubliczny o którym
mowa w §1 ust 4 (Lp. 6 do 8), wybrany w drodze konkursu, realizujący wspólnie z Miastem Opole
projekt.
5) Kandydat – osoba, która złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych do żłobka.
6) Kryterium formalne – niepunktowany warunek udziału w projekcie, który musi być obowiązkowo
spełniony w procesie rekrutacji do projektu przez kandydata.
7) Kryterium preferencyjne – punktowany warunek udziału w projekcie, który nie musi być obowiązkowo
spełniony w procesie rekrutacji do projektu przez kandydata.
8) Uczestnik projektu – rodzic dziecka1 w wieku do lat 3 planujący powrót na rynek pracy (będący w
trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w momencie przystąpienia do
projektu), który został zakwalifikowany do udziału w projekcie w ramach procedury rekrutacji, o której
mowa w §6-10, który podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie, zamieszkały w momencie
przystąpienia do projektu:
- w Opolu w przypadku wsparcia udzielanego przez żłobki publiczne, o których mowa w §1 ust 4 Lp. 1
do 5,
- w Opolu lub powiecie opolskim w przypadku wsparcia udzielanego przez żłobki niepubliczne, o
których mowa w §1 ust 4 Lp. 6 do 8.
9) Żłobek – jeden z podmiotów o których mowa w §1 ust. 4.
Dział II Zakres wsparcia w ramach projektu
§3
1. W ramach projektu wsparcie skierowane jest do uczestników projektu.
2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w postaci objęcia jego dziecka2 żłobkową opieką instytucjonalną
(tj. opieką nad dzieckiem zorganizowaną w formie żłobka). Celem wsparcia jest umożliwienie uczestnikom
projektu powrotu na rynek pracy.
3. Wsparcie udzielane będzie w miejscu i w godzinach pracy żłobków.
4. Dzieci uczestników projektu przyjmowane są do grup w żłobku według zbliżonego wieku oraz rozwoju
psychofizycznego.
§4
1. Z Uczestnikami projektu zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.
2. Uczestnik projektu ponosi opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie w żłobku zgodnie
z wysokością opłat i w terminach ustalonych dla danego żłobka.
§5
1. Maksymalny okres objęcia dziecka żłobkową opieką instytucjonalną w projekcie wynosi:
a) 12 miesięcy (w przypadku gdy dziecko przyjmowane jest do żłobka w ramach istniejących miejsc opieki
nad dziećmi),
b) 24 miesiące (w przypadku gdy dziecko przyjmowane jest do żłobka na miejsce opieki nad dzieckiem
utworzone w ramach projektu).
2. Dyrektor żłobka, celem złożenia dokumentów o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 6) informuje uczestnika
projektu o zakończeniu jego uczestnictwa w projekcie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail). Wzór
informacja Dyrektora Żłobka o zakończeniu udziału w projekcie stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
1 Rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem.
2 Zgodnie z zaleceniem MR opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4
rok życia (ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z dnia 2016r., poz. 157).
Dział III Zasady rekrutacji uczestników projektu
§6
1. Rekrutacja uczestników projektu jest realizowana przez Lidera i Partnerów.
2. W projekcie mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3, którzy po zakończonym urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim planują powrót na rynek pracy.
3. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w miejscu prowadzenia żłobków.
4. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu,
o którym mowa §1 ust. 5.
5. Rekrutacji dokonuje się wśród osób, które złożyły wypełnione Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka lub
inny równoważny dokument rekrutacyjny stosowany przez żłobki oraz Oświadczenie o terminie powrotu do
pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu..
6. Rekrutacja dokonywana jest poprzez ocenę spełnienia przez Kandydata kryteriów formalnych, a w razie
konieczności także kryteriów preferencyjnych, w przypadku o którym mowa w §8.
7. Planowany termin przekazania dziecka do żłobka nie może przekraczać trzech miesięcy kalendarzowych od
dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
8. Termin rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie określa data podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zawarcia umowy na świadczenie usług pomiędzy Dyrektorem
żłobka a Uczestnikiem.
10. Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
§7
1. W ramach rekrutacji będą stosowane dwa rodzaje kryteriów: formalne oraz preferencyjne.
2. Podczas rekrutacji będą stosowane następujące kryteria formalne:
a) w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez żłobki publiczne, o których mowa w §1 ust 4 Lp. 1 do 5:
- zamieszkiwanie przez kandydata w Opolu,
- bycie przez kandydata rodzicem3 dziecka w wieku do lat 3 planującym powrót na rynek pracy (tj.
będący w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w momencie
przystąpienia do projektu).
b) w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez żłobki niepubliczne, o których mowa w §1 ust 4 Lp. 6
do 8:
- zamieszkiwanie przez kandydata w Opolu lub powiecie opolskim,
- bycie przez kandydata rodzicem4 dziecka w wieku do lat 3 planującym powrót na rynek pracy (tj.
będący w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w momencie
przystąpienia do projektu).
3. W procesie rekrutacji do projektu priorytetowo będą traktowane osoby:
- osiągające najniższe dochody, weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata,
- deklarujące krótszy termin powrotu do pracy weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata,
- rodzice z niepełnosprawnością – weryfikowaną poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności.
3 Rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem.
4 Rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem.
4. Priorytetowo w procesie rekrutacji do projektu traktowane będą także osoby – rodzice/ opiekunowie
prawni dzieci z niepełnosprawnością – weryfikowaną poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności dziecka.
5. Warunki, o których mowa w ust. 3-4 stanowią kryteria preferencyjne.
§8
1. W ramach projektu prowadzi się listy uczestników na poziomie każdego ze żłobków zaangażowanych
w realizację projektu.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne jest mniejsza lub równa liczbie
wolnych miejsc w żłobku (utrzymywanych lub powstałych w ramach projektu) nie stosuje się kryterium
preferencyjnego.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne jest wyższa niż liczba wolnych miejsc w
żłobku (utrzymywanych lub powstałych w ramach projektu) stosuje się, oprócz kryteriów formalnych
również kryteria preferencyjne.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3. listę uczestników projektu układa się w ten
sposób, że w pierwszej kolejności uwzględnia się uczestników spełniających kryteria preferencyjne.
5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3. na poziomie każdego żłobka wypełnia się
Kartę oceny kryteriów preferencyjnych, stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu.
§9
1. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w §8 ust. 3 podczas rekrutacji stosuje się kryteria
preferencyjne z wykorzystaniem następującej punktacji:
Kryterium Sposób badania Liczba punktów preferencyjnych
1) Osiąganie najniższych
dochodów
na podstawie pisemnego oświadczenia
kandydata, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu
Średniomiesięczny dochód brutto na
1 członka rodziny:
a) Do 999,99 zł włącznie = 6 pkt
b) Od 1000,00 zł = 4 pkt
2) Termin powrotu do
pracy Kandydata
na podstawie pisemnego oświadczenia
kandydata, którego wzór stanowi załącznik
nr 6 do Regulaminu
a) Kandydat o najkrótszym5
deklarowanym terminie powrotu
do pracy = 2 pkt
b) Pozostali kandydaci = 1 pkt
3) Niepełnosprawność
rodzica dziecka/ opiekuna
prawnego
na podstawie złożonej kopii aktualnego
orzeczenia o niepełnosprawności
a) Jeden rodzic niepełnosprawny = 5
pkt
b) Dwóch rodziców
niepełnosprawnych
= 10 pkt
4) Rodzic dziecka/ opiekun
prawny dziecka z
niepełnosprawnością
na podstawie złożonej kopii aktualnego
orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
Dodatkowe 5 punktów w przypadku,
gdy Kandydat jest rodzicem/
opiekunem prawnym dziecka z
niepełnosprawnością.
2. O kolejności przyjęcia do projektu, w przypadku o którym mowa w §8 ust. 3 decyduje wyższa suma
punktów przyznanych w ramach oceny, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej ilości punktów preferencyjnych,
o kolejności przyjęcia do projektu rozstrzyga termin złożenia karty zgłoszenia dziecka do żłobka lub innego
równoważnego dokumentu stosowanego przez żłobki (w tym przypadku kandydatowi o dłuższym terminie
oczekiwania przysługuje pierwszeństwo).
5 Spośród wszystkich kandydatów biorących udział w bieżącej rekrutacji.
4. Dyrektor żłobka informuje Kandydatów o potrzebie, terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 1 na podstawie których dokonywana będzie ocena.
5. W przypadku gdy liczba Kandydatów spełniających kryteria formalne jest mniejsza lub równa liczbie
wolnych miejsc w żłobku (utrzymywanych lub powstałych w ramach projektu) nie wymaga się od
Kandydatów dokumentów, o których mowa w ust. 1. – kryteria 1), 3) oraz 4).
§10
Za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji odpowiedzialni są Dyrektorzy żłobków lub osoby przez nich
upoważnione.
Dział IV Obowiązki uczestnika projektu
§11
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego treści,
2) zapoznania się z treścią oraz wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikiem do niej, której wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu,
b) kwestionariusza uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
c) oświadczenia dot. osiąganych dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu
(wypełniany i podpisywany na wniosek Dyrektora żłobka, w przypadku o którym mowa w §8
ust. 3),
d) oświadczenia o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu (w przypadku o którym mowa w pkt 6),
e) oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
Regulaminu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie,
f) oświadczenia dot. terminu powrotu do pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do
Regulaminu,
3) dostarczenia, najpóźniej w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie zaświadczenia
pracodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego przebywanie uczestnika projektu na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa6,
4) na wniosek Dyrektora żłobka do przedstawienia do wglądu oryginału dokumentu przedłożonego
w trakcie rekrutacji, o którym mowa w §9 ust. 1 kryterium 3 i 4,
5) zawarcia umowy ze żłobkiem na świadczenie usługi opieki nad dzieckiem Uczestnika projektu,
6) przesłania w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oświadczenia dot. statusu uczestnika
na rynku pracy w chwili zakończenia udziału w projekcie wraz ze stosownym dokumentem
potwierdzającym ten status tj. w szczególności zaświadczeniem o zatrudnieniu sporządzonym przez
pracodawcę lub aktualnym wpisem z CEIDG lub KRS. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
Regulaminu,
7) w przypadku braku zatrudnienia w dniu zakończenia udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest do
pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.
8) udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu
projektu,
9) bieżącego informowania Dyrektora żłobka o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział w Projekcie.
§ 12
6 Na pisemny wniosek uczestnika projektu termin złożenia zaświadczenia/dokumentu, za zgodą dyrektora żłobka, może
zostać wydłużony do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
W ramach Deklaracji uczestnictwa Uczestnik oświadcza, iż przystępuje do projektu w celu powrotu do pracy
i oświadcza, iż podejmie w tym kierunku wszelkie starania.
Dział V Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
§ 13
1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z usług żłobka udział w projekcie będzie zakończony, a udzielone
wsparcie, o którym mowa w §3 ust. 2 zostanie przerwane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 na zwolnione miejsce przeprowadzana jest rekrutacja.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dział VI Postanowienia końcowe
§ 14
1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2017 r.
2. Zasady i warunki uczestnictwa w projekcie ujęte w niniejszym regulaminie są obowiązujące dla całego
okresu realizacji Projektu.
3. Zmiany Regulaminu wprowadzane są poprzez przygotowanie jego nowej wersji.
4. Zmiany w Regulaminie są wiążące od momentu upublicznienia nowej wersji regulaminu na stronach
internetowych żłobków.
5. Dyrektorzy żłobków o zmianie regulaminu informują dodatkowo na tablicy informacyjnej w żłobku.
6. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej żłobków.
7. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
- załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa w projekcie
- załącznik nr 2 - kwestionariusz uczestnika projektu
- załącznik nr 3 - oświadczenie dot. osiąganych dochodów
- załącznik nr 4 - oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie
- załącznik nr 5 - oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
- załącznik nr 6 - oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy
- załącznik nr 7 - karta oceny kryteriów preferencyjnych
- załącznik nr 8 - informacja Dyrektora Żłobka o zakończeniu udziału w projekcie.
Załącznik nr 1
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………..........................................................
zamieszkały/a w …………………………………………………………………………………………………………………………………..
posiadający/a numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………………...
deklaruję udział w projekcie pn.
„Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” (nr projektu: RPOP.07.06.00-16-0007/16) realizowanym przez:
a) Miasto Opole, w żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu, w partnerstwie z:
b) Akademia Kinder Centrum
c) „Kraina Marzeń”
d) Niepubliczny Żłobek „Niedźwiadek”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
i oświadczam, że:
a) zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do
żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej;
b) zobowiązuję się do stosowania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do
żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej wraz z wszelkimi zmianami, o których zostanę powiadomiony/a
na wskazany przeze mnie adres email;
c) spełniam kryteria kwalifikowalności (formalne) uprawniające mnie do udziału w projekcie (§7 ust. 2.
Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – Idę Do Żłobka!” w zakresie opieki
żłobkowej);
d) do projektu przystępuję w celu powrotu do pracy i podejmę w tym kierunku wszelkie niezbędne
starania;
e) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom monitoringowym oraz ewaluacyjnym w trakcie realizacji
projektu oraz po jego zakończeniu, w tym na złożenie w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału
w projekcie Oświadczenia o statusie uczestnika w chwili zakończeniu udziału w projekcie wraz ze
stosownym dokumentem potwierdzającym ten status (§11 ust. 1 pkt 6 Regulaminu uczestnictwa w
projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – Idę Do Żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej);
f) zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik do deklaracji uczestnictwa w projekcie
„Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju,
z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego
z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-
2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit
d), oraz art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego
rozporządzenia;
c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);
W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
b) Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006;
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
e) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146
ze zm.);
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rozwój Poprzez
Opiekę – idę do żłobka!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C 45-315 Opole, beneficjentowi
realizującemu projekt - Miastu Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole oraz partnerom
współrealizującym projekt. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom
badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub
Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również
udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji
Pośredniczącej kontrole w ramach RPO WO;
6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji;
8) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie
utworzonych miejsc pracy7.
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
7 Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.
Załącznik nr 2
KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU
pod nazwą „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”
(proszę wypełnić drukowanymi literami, właściwe zakreślić, bądź wstawić „x” we właściwym miejscu)
DANE OSOBOWE :
Nazwisko
Imię
Numer PESEL
Płeć K M
Adres zamieszkania Miejscowość:
Kod pocztowy: _ _ - _ _ _
Ulica:
Nr domu: Nr lokalu:
Województwo
Powiat
Gmina
Wykształcenie  Niższe niż podstawowe
 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne
 Policealne
 Wyższe
DANE KONTAKTOWE (WYMAGANE JEST WYPEŁNIENIE CO NAJMNIEJ JEDNEJ POZYCJI):
Telefon (bądź wpis NIE POSIADAM)
Adres email (bądź wpis NIE POSIADAM)
INFORMACJE DODATKOWE:
Status na rynku pracy
w chwili przystąpienia do
projektu:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba bierna zawodowo
Osoba pracująca
Zatrudniony w: (podać nazwę
pracodawcy)
Zatrudniony w: (podać typ
pracodawcy)
Osoba pracująca w administracji rządowej
Osoba pracująca w administracji samorządowej
Osoba pracująca w MMŚP
Osoba pracująca w organizacji pozarządowej
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek
Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
Inne
Wykonywany zawód:
Data urodzenia dziecka, które
ma zostać objęte opieką
żłobkową ………- ……… - …………… rok
Planowany termin przekazania
dziecka pod opiekę ………- ……… - …………… rok
INFORMACJE O STATUSIE UCZESTNIKA:
Wyszczególnienie Tak Nie
Odmowa
podania
informacji
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej)
…..……………………………………… ……………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 3
Oświadczenie dot. osiąganych dochodów
Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………….. osób zamieszkujących i prowadzących wspólnie
gospodarstwo domowe, a dochód brutto uzyskiwany przez wszystkich wspólnie zamieszkujących
i prowadzących ze mną gospodarstwo domowe za poprzedni rok, zgodnie z zeznaniem podatkowym
PIT , wynosi ………………..……………… zł.
W związku z powyższym na jednego członka rodziny przypada średniomiesięczny dochód brutto
w wysokości ……………………… zł.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych
zeznań z art. 233 §1 kk.
…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA
Informacja :
W oświadczeniu przy obliczaniu dochodu brutto wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe (tj. wnioskodawcy, małżonka oraz dzieci osiągających dochody), należy uwzględnić :
wynagrodzenie z umów o pracę, dochody z gospodarstwa rolnego, z prowadzonej działalności gospodarczej,
indywidualnej lub w ramach spółki, z umów zlecenia lub innych o podobnym charakterze np. umów o dzieło lub
agencyjnej, z udziału w zyskach bądź członkostwa w organach o charakterze np. umów o dzieło lub agencyjne, z
udziału w zyskach bądź członkostwa w organach osób prawnych, alimenty otrzymywane, wynagrodzenie
wypłacane w stosunku rocznym, wyliczone jako trzynasta pensja, nagrody, premie, zasiłek rodzinny, emeryturę,
rentę itp.
Średni miesięczny dochód brutto wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo
domowe to dochód brutto obliczony w oparciu o zeznanie podatkowe PIT z roku kalendarzowego
poprzedzającego rok złożenia oświadczenia, podzielony przez 12 miesięcy.
Średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny, to dochód brutto wszystkich osób
wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe obliczony w oparciu o zeznanie podatkowe
PIT z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oświadczenia, podzielony przez 12 miesięcy i liczbę
osób w rodzinie.
Przy obliczaniu dochodu brutto należy podać kwotę dochodu brutto w oparciu o zeznanie podatkowe za rok
kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym wnioskodawca składa oświadczenie ( na podstawie PIT np. PIT36 za
2016 : poz.88 i 135, PIT37 za 2016 poz. 66 i 97, PIT40 za 2016 poz. 64).
Załącznik nr 4
Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie
pt. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………oświadczam,
iż na dzień …………....………. jestem (zaznaczyć właściwe):
a) zatrudniony/a na umowę o pracę
b) zatrudniony/a na umowę cywilno-prawną
c) prowadzę własną działalność gospodarczą
d) zatrudniony/a w sposób inny niż opisane powyżej ………………………………………………………………………….
(wskazać, jaki)
e) niezatrudniony/a (w przypadku zaznaczenia należy wyjaśnić poniżej przyczyny zaistniałej sytuacji)
Do niniejszego oświadczenia dołączam kserokopię dokumentu potwierdzającego mój status na rynku
pracy.
Jednocześnie oświadczam, że w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu pt. „Rozwój Poprzez
Opiekę – idę do żłobka!” powróciłem/am na rynek pracy.
…..……………………………………… ……………………………………………
CZYTELNY PODPIS MIEJSCOWOŚĆ I DATA UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 5
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
pt. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………oświadczam, iż z dniem …………....……….…….
rezygnuję z usług żłobka i tym samym z dalszego uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę –
idę do żłobka!”.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie zapisanymi w § 7 Regulaminu udziału w projekcie pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do
żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej.
…..……………………………………… ………………………………….……………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 6
Oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy
Niniejszym oświadczam, że planuję powrót do pracy w terminie:………………………………
(należy podać dzień – miesiąc – rok)
…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA
Załącznik nr 7
Karta oceny kryteriów preferencyjnych
w ramach projektu pt. ”Rozwój Poprzez Opiekę- Idę do żłobka!”
1) Nazwa i adres żłobka:
2) Ocena kryteriów preferencyjnych:
Lp. Kandydat
Liczba punktów preferencyjnych w ramach kryterium dotyczącego Liczba
punktów
preferencyjny
ch razem
dochodu
terminu
powrotu do
pracy
niepełnosprawności
rodziców
niepełnospraw
ności dziecka
12345

3) Imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
4) Ewentualne uwagi:
…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA DYREKTOR ŻŁOBKA
Załącznik Nr 8
Informacja Dyrektora Żłobka
………………………………………..
o zakończeniu udziału w projekcie
pt. ”Rozwój Poprzez Opiekę- Idę do żłobka!”
Dyrektor Żłobka ………………………………………………………………………………………………….
informuje Panią/Pana …………………………………………………….. iż z dniem …………………………………..
ukończyła Pani/Pan udział w Projekcie pt. ”Rozwój Poprzez Opiekę- Idę do żłobka!”
…………………………………………….. ………………………………………………………
Miejscowość i data Podpis Dyrektora Żłobka
Przyjęłam/em do wiadomości :
…………………………………………………… ……………………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu

 

PDFRegulamin uczestnictwa 10.10.2017.pdf

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny