Tęcza
Konik Słońce Chmura

Kadra

Opiekunami w Żłobku Pomniku Matki Polki są osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego , pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.

Są to osoby z wykształceniem wyższym o kierunku:

  • pedagogika opiekuńcza z terapia pedagogiczną,
  • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym,
  • politologia i nauki społeczne

oraz z wykształceniem podyplomowym o kierunku:

  • wychowanie przedszkolne z terapia pedagogiczną,
  • rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • organizacja i zarządzanie w placówkach opiekuńczych i pomocy społecznej.

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku PMP jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun sprawuje opiekę w żłobku nad:

  • ośmiorgiem dzieci pow. 1 r. życia,
  • pięciorgiem dzieci, które nie ukończyły 1 r. życia.

Celem nadrzędnym kadry Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, ze szczególną uwagą na wspieranie rozwoju małego dziecka i aktywne działania prozdrowotne.

kadra.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny