Tęcza
Konik Słońce Chmura

Za życiem

 

za_zyciem.jpeg

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

 

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.

 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.

 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9

 • telefonicznie:
  77 454 92 16, 77 454 92 17

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

  - Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” do pobrania  DOCDeklaracja.doc (104,00KB) 

 - Zaświadczenie lekarskie   DOCZaświadczenie lekarza - Za Zyciem (002).doc (89,50KB)

 - Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”  DOCprogram Ośrodka Koordyancyjnego.doc (395,00KB)

Informacja o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

Wsparcie, jaki może uzyskać Uczestnik Programu:

1. poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2. wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,

 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

3. koordynacja polegająca na:

 •  koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji    o usługach i świadczących je specjalistach,

 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:

 • -- psychologów,

 • -- pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,

 • -- fizjoterapeutów,

 • -- logopedów i neurologopedów,

 • -- terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

        Informacja na temat realizacji programu rządowego „Za życiem” umieszczona jest na stronie:

http://www.oswiata.opole.pl/

na stronach internetowych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Informacji udzielają także:

 • dyrektorzy przedszkoli.

 • pedagodzy i psycholodzy szkolni.

 

 

Pomoc uczennicom w ciąży

Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.

Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży do dnia 31 grudnia 2021 r. jest:

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

ul. Torowa 7

45-037 Opole

Telefon: +48 77 423 16 75

 

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny