Tęcza
Konik Słońce Chmura

Statut żłobka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu zwany w dalszej części statutu „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.
 2. Miejscem prowadzenia Żłobka jest miasto Opole.
 3. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu.

§ 2 Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

 1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego  rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.
 2. Do zadań Żłobka w szczególności należy:
  1. zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa,
  2. zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami,
  3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  4. prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka
  5. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  6. zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z  wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywieniowych dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich,
  7. współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.
 3. Realizacja zadań odbywa się na podstawie rocznego planu pracy Żłobka.
 4. W czasie pobytu dziecka w Żłobku opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel, zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa.

§ 3 Warunki przyjmowania dzieci

 1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola.
 2.  Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka.
 3. .Zapisy do Żłobka prowadzi się przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
 4. W dniu przyjęcia do Żłobka rodzic/opiekun prawny przedłoży kserokopię aktualnej karty szczepień dziecka wraz z oryginałem do weryfikacji, w której posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie czego rodzic/opiekun prawny dziecka przedłoży zaświadczenie od lekarza pediatry.
 5.  Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci: 1) z rodzin wielodzietnych (na podstawie Karty Dużej Rodziny), 2) z orzeczoną niepełnosprawnością, 3) mające rodzeństwo w Żłobku,  4) rodziców pracujących/uczących się w systemie dziennym,  5) rodzica z orzeczoną niepełnosprawnością.
 6.  Dzieci zapisywane są do grup według zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 7.  Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka.
 8.  W przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka jego dłuższej nieobecności w Żłobku, trwającej minimum 30 dni kalendarzowych, na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności można przyjąć inne dziecko, na podstawie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka zawartej z jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 4. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W ŻŁOBKU

 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie ulega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka.
 2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej dziennej stawki żywieniowej.

§ 5. ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W ŻŁOBKU

 1.  W Żłobku organizowane są zajęcia tematyczne i okazjonalne z udziałem rodziców/opiekunów prawnych.
 2.  W zajęciach może uczestniczyć każdy rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do Żłobka.
 3.  O terminie zajęć rodzice/opiekunowie prawni są wcześniej informowani w sposób zwyczajowo przyjęty w Żłobku.

§ 6. ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

 1. Pracą Żłobka kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację zadań Żłobka.
 3. Obsługę administracyjno-księgową Żłobka sprawuje specjalnie do tego celu utworzona komórka organizacyjna Żłobka Nr 4 w Opolu.

§ 7. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ŻŁOBKA SPRAWUJE PREZYDENT MIASTA  OPOLA

§ 8. ZMIANY W STATUCIE DOKONYWANE SĄ W TRYBIE WŁAŚCIWYM DLA JEGO USTALEŃ

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny