Tęcza
Konik Słońce Chmura

Deklaracja dostępności

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zlobekpmp.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Dostępności: 2021.03.01

Data aktualizacji Dostępności:  2024.01.02

Data publikacji strony internetowej 2016.09.23. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aby skutecznie komunikować się ze Żłobkiem Pomnik Matki Polki w Opolu osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,

o skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

      77 457-09-95

o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób

słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości  czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna   serwisu oparta jest na stylach
 • skala szarości

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym znajdują się grupy dzieci jest parterowy i nie ma progów w drzwiach wewnątrz budynku. Placówka jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście i wjazd na teren Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika, który odbiera gości z wejścia głównego do budynku administracji  i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

 • Nie ma zakazu wstępu dla psa asystującego
 • Na terenie placówki jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość porozumienia się online.
 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres email:
 •  dane osoby kontaktowej - dyrektor – Regina Kochajkiewicz
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Inne dane kontaktowe do Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu  

Żłobek Pomnik Matki Polki

Ul: Dambonia 3

45 – 861 Opole

Tel: 77 457-09-95

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny