Tęcza
Konik Słońce Chmura

Zasady rekrutacji

 1. „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” przyjmowana jest przez cały rok. Jednak ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia Karty w placówce.
 2. Po upływie 12 miesięcy od daty złożenia karty rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko nie otrzymało miejsca w żłobku powinni ponownie złożyć kartę zgłoszenia, jeśli nadal są zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę żłobka.
 3. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka:
  • co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola,
  • oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).
 4. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:
  • aktualnie mające rodzeństwo w placówce,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.
 5. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”, złożonej w wybranej placówce.
 6. Przyjęcie dziecka do jednego ze żłobków prowadzonych przez miasto Opole lub jednego z niepublicznych żłobków zarejestrowanych w Rejestrze żłobków prowadzonym przez Prezydenta Miasta Opola jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych żłobkach (w przyp. Oczekiwania na miejsce w innych publicznych placówkach).
 7. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.
 8. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy:
  • dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia i przechodzi do przedszkola, rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
  • dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.
 9. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji: a) ograniczonej liczby miejsc w żłobku, b) zagrożenia epidemiologicznego, c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane, d) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) - osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia powyżej 3 m-cy jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w placówce.
 11. Na karcie zgłoszeniowej rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z zasadami rekrutacji w żłobku.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny