Tęcza
Konik Słońce Chmura

Rada Rodziców - Opis

Wpłat na Radę Rodziców zgodnie z podjętą deklaracją będzie można dokonać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu w oddziale Santander Bank Polska S.A. o numerze 72 1090 2138 0000 0001 4880 1251. (W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka i nazwę grupy.)

 

Rada Rodziców w Żłobku działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zmianami: Dz.U. 2020 poz. 326 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Regulaminu w którym określa zakres swojej działalności, wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

Podstawowym celem i zadaniem Rady Rodziców jest prowadzenie i wspieranie działalności Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu, w szczególności:

  1. Współdziałanie ze żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i żłobek w procesie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym.
  2. Uczestniczenie w życiu żłobka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy żłobka i zaspokajania potrzeb dzieci.
  3. Współdziałanie w stwarzaniu warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku i dbanie o respektowanie i ochronę praw dziecka.
  4. Prezentowanie wobec dyrektora i wychowawców opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności żłobka.
  5. Gromadzenie funduszy z wpłat rodziców, oraz innych źródeł - w celu wspierania działalności statutowej żłobka.
  6. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka informacji o planowanych działaniach na rzecz żłobka, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
  7. Współorganizacja spotkań, imprez i uroczystości żłobka.
  8. Zwiększenie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.

Aby móc jeszcze bardziej wspierać i stymulować rozwój Naszych maluchów potrzebujemy Waszego wsparcia!

Za, które serdecznie dziękujemy!

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny