Tęcza
Konik Słońce Chmura

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

 1. Dzieci są przyprowadzane do żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka.
  Rodzice (opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko opiekunowi w grupie.
 2. W godzinach od 6.30 do 8.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do poszczególnych grup w żłobku.
 3. Opiekun przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązany jest zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia i wygląd zewnętrzny (siniaki, zadrapania…) oraz wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe zadbane i czyste.
 5. Dziecka chorego i podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące i z temperaturą… nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne i inne schorzenia należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia rodzica o dobrym stanie zdrowia dziecka

2. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA

 1. Dzieci odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) i mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) w obecności dyrektora żłobka zastępcy lub opiekuna.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze żłobka z upoważnioną osobą przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekuna, który niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego- opiekun zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. Opiekun każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 6. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 16.30
 7. Opiekun powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze żłobka.
 8. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach opiekun zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

3. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGACEJ SPRAWOWAC OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane ze żłobka najpóźniej do godziny 16.30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka (w godzinach pracy żłobka- sytuacje losowe) rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekun lub pielęgniarka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 4. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia dyrektora żłobka.
 5. Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun sporządza protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia i przekazuje dyrektorowi żłobka.

POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka zostali zapoznani wszyscy pracownicy żłobka i rodzice.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny