Tęcza
Konik Słońce Chmura

Procedura postępowania z chorymi dziećmi w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu

 

 1. W żłobku obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe.
 3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi, jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych, czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe) w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty. Lekarz określa rodzaj diety, listę produktów wskazanych i przeciwskazanych a nie rodzic.
 5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 6. Główna pielęgniarka oraz opiekunowie na bieżąco informują rodziców/ opiekunów prawnych o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w żłobku.
 7. Rodzice maja obowiązek informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.
 8. Jeżeli w żłobku główna pielęgniarka lub opiekun zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora żłobka o dolegliwościach dziecka i sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji (karta obserwacji), którą podpisuje rodzic/opiekun prawny przy odbiorze dziecka ze żłobka.
 9. Po otrzymaniu od opiekuna informacji o złym stanie zdrowia dziecka, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
 10. Główna pielęgniarka lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych.
 11. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia) główna pielęgniarka lub opiekun jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych i dyrektora żłobka o zaistniałym zdarzeniu.
 12. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
 13. Z procedurą postępowania z chorym dzieckiem rodzice zostaną zapoznani podczas podpisania umowy.

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny