Tęcza
Konik Słońce Chmura

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA

 

System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Żłobka.

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez cały rok.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia oczekiwania na miejsce w żłobku raz na kwartał:

osobiście, telefonicznie: 77 457 09 95 lub drogą elektroniczną: na adres zlobekpmp@ gmail.com.

Brak potwierdzenia powyżej 3 miesięcy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

3. Warunki przyjmowania dzieci:

 • żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola,
 • podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego o  przyjęcie dziecka,
 • zapisy do żłobka prowadzi się przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • w dniu podpisania umowy rodzic/prawny opiekun musi przedłożyć kserokopię karty szczepień dziecka wraz z oryginałem do weryfikacji, w której posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z Programem,

4. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:

 • z rodzin wielodzietnych (na podstawie Karty Dużej Rodziny),
 • z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • mające rodzeństwo w żłobku,
 • rodziców pracujących/uczących w systemie dziennym (uczniowie, studenci),
 • rodzica z orzeczoną niepełnosprawnością,

5. O przyjęciu do żłobka decyduje dyrektor żłobka:

 • na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku złożonego w placówce,
 • o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka telefonicznie,
 • informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do żłobka rodzice mogą w każdym czasie uzyskać telefonicznie lub osobiście w żłobku Pomnik Matki Polki
 • w przypadku posiadania wolnych miejsc przyjęte mogą zostać dzieci osób niepracujących zawodowo.
 • Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a dyrektorem żłobka

6. W żłobku zwalnia się miejsce gdy:

 • rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
 • dziecko przechodzi do przedszkola,
 • dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

7. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególnej sytuacji:

 • ograniczonej liczby miejsc w żłobku,
 • zagrożenia epidemiologicznego,
 • uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane,
 • konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny