Tęcza
Konik Słońce Chmura

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA/PRACOWNIKA ORAZ UDZIELENIU POSZKODOWANEMU PIERWSZEJ POMOCY

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Celem procedury jest zapobieganie wypadkom w żłobku oraz określenie obowiązków i zadań personelu żłobka w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Procedura ma zapewnić wychowankowi/pracownikowi żłobka właściwą opiekę poprzez udzielenie mu pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi/pracownikami oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie żłobka.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

Personel żłobka: zapobiega wypadkom poprzez wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Opiekunowie: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w żłobku, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora żłobka oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

Pielęgniarka lub osoba wyznaczona do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Nr 4/2021 z dnia 1 października 2021: w razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, informuje o wypadku dyrektora żłobka oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę poszkodowanemu, który uległ wypadkowi, powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie żłobka lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.

Wszyscy pracownicy żłobka zobowiązani są będąc świadkami nieszczęśliwego wypadku

udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Sposób prezentacji procedur

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobka.

Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.

Udostępnienie dokumentu do wglądu u dyrektora żłobka.

Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Opis procedury

Zapobieganie wypadkom

 

Dzieci w wieku żłobkowym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w żłobku. Zadaniem dorosłych jest więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek żłobkowy to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

 

Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w żłobku

 

Opiekun jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w żłobku, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:

 • przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu filmów edukacyjnych,
 • uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,
 • ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,
 • przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy wyświetlaniu filmów.

Opiekun jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do żłobka gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.

Opiekun ponadto ma obowiązek:

 • otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
 • przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
 • tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
 • opracować i wdrażać programy profilaktyczne,
 • unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

Dyrektor żłobka czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:

 • pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w żłobku,
 • umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
 • dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,
 • zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,
 • dba o okresowe kontrole obiektów należących do żłobka.

Postępowanie osoby będącej świadkiem wypadku

 

W razie wypadku opiekun/pielęgniarka lub inny pracownik żłobka, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

 • dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu lub pożar,
 • niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
 • sprowadza fachową pomoc medyczną,
 • w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • w miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika żłobka wyznaczonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • wzywając pogotowie ratunkowe osoba jest zobowiązana udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.
 • czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego
 • wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 • nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,
 • relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,
 • informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
 • dyrektora placówki ( w razie jego nieobecności pracownika służby BHP).
 • W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka żłobka, pielęgniarka bądź opiekun za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy. W przypadku wystąpienia lekkich urazów ( skaleczenia, otarcia, zasinienia) u dzieci będących pod opieką w żłobku, nie sporządza się dokumentacji powypadkowej lecz zapisuje się w rejestrze urazów.

 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

 • prokuratora,
 • organ prowadzący.

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik żłobka.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem żłobka, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

Postępowanie powypadkowe

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, dyrektor żłobka jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku. Przed rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

 • przeprowadza postępowanie powypadkowe,
 • sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy

 W skład zespołu wchodzi:

 • dyrektor
 • pracownik służby BHP,
 • jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu pracownika BHP, dyrektor powołuje w jego miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie BHP,
 • w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel: organu prowadzącego, lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest:

 • pracownik służby BHP,
 • jeżeli w zespole nie ma pracownika służby BHP, przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu niezgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

 

 

Zadania zespołu powypadkowego

 

Zbadanie przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.

Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.

Zasięgnięcie opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia pokarmowego).

Sporządzenie protokołu powypadkowego.

 

Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego

 

Kierowanie pracą komisji powypadkowej.

Zajmowanie decydującego stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.

Powiadomienie osoby reprezentującej poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

Dopilnowanie właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).

Dopilnowanie poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.

Umożliwienie członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.

Dopilnowanie, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego zobowiązanych, w tym dyrektora żłobka.

Dopilnowanie, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.

Dopilnowanie, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.

 

Protokół powypadkowy

 

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.

Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w żłobku. Protokół powypadkowy doręcza się:

 • osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,
 • organowi prowadzącemu na jego wniosek.

Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

 • mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania
 • składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu,
 • składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu
 • rozpatruje organ prowadzący,
 • mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:

zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

wyznaczyć nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

 

Obowiązki dyrektora

Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.

Powiadomić o wypadku na terenie żłobka lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem:

 • pracownika służby BHP,
 • rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach, które wymagają wezwania pogotowia ratunkowego należy poinformować rodziców, że zostało wezwane pogotowie bez konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich należy podczas rozmowy telefonicznej ustalić z rodzicem potrzebę wezwania pogotowia oraz wcześniejszego przyjścia rodzica do żłobka,
 • organ prowadzący,
 • radę rodziców,
 • właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,
 • właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeśli jest podejrzenie zatrucia.

Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Powołać zespół powypadkowy.

Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.

Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.

Sporządzić dokumentację powypadkową.

Podpisać protokół powypadkowy.

Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.

Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom.

Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania zapobiegawcze.

Wpisać wypadek do rejestru wypadków.

 

Należy pamiętać, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice.

Jeśli rodzice nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej

przez przybyłego do żłobka lekarza, jedyne, co może zrobić dyrektor, to zastosować

argumentację i perswazję słowną.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny